Selecteer een pagina
Blijf Groep

Blijf Groep

Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.

“Hoe richten we onze dienstverlening en werkprocessen zó in dat de cliënt de beste hulp krijgt en de maatschappelijk werker deze zo goed mogelijk kan bieden?”. Deze vraag stond centraal in de samenwerking met Blijf Groep. Met daarbij de nadrukkelijke wens om digitale ondersteuning van zowel cliënt als professional te verbeteren. Na eerst het intakeproces onder de loep te hebben genomen, werd ingezoomd op andere belangrijke dienstverleningsprocessen.

Vanuit het perspectief van zowel de cliënt als de hulpverlener werd in werksessies gewerkt aan een herontwerp van deze klantprocessen. Telkens opnieuw stelden we ons de vraag “Wat is hier de ideale ‘klantreis’?”. Waar heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan, op de vooravond van residentiële opvang? Wat heeft deze persoon van Blijf Groep nodig?

Met veel enthousiasme namen vele professionals van Blijf Groep (residentiële en ambulante MW’ers, SPW, cliëntenraadsleden, adviseurs en ondersteuners van het primair proces) deel aan de werksessies ‘Optimalisering dienstverlening’.

In kleiner verband werd nader uitgewerkt wat er nodig is om deze opgestelde klantreizen te realiseren. Denk aan benodigde communicatie- en informatievoorziening, mankracht, beleidskaders, werkprocessen en ICT-systemen. Al deze aspecten zijn in kaart gebracht met behulp van service blueprints.
Om vervolgens een goede FIT/GAP-analyse te kunnen uitvoeren. De consequenties van de realisatie van de geschetste ‘ideale dienstverlening en werkprocessen’ zijn vertaald in requirements, samengevat in een advies over hoe Blijf Groep haar dienstverlening en werkprocessen slimmer kan inrichten.

Op basis hiervan neemt Blijf Groep o.a. de volgende vervolgstappen:
– Opstellen ICT-strategie, met als uitgangspunt optimale dienstverlening aan cliënten en optimale ondersteuning van Professional 2.0.
– Herinrichting van het cliëntvolgsysteem CVS (korte en middellange termijn).
– Doorontwikkeling van verschillende dienstverlenings- en hulpverleningstrajecten, waaronder de Oranje Huis-aanpak.
– Ontwikkeling van een meetinstrumentarium voor het realiseren van lerend vermogen binnen het proces en de organisatie: inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van specifieke trajecten te verzamelen gaat meer datagestuurd werken mogelijk maken.

“Present Media heeft ons uitgedaagd voorbij de grenzen van onze huidige praktijk en aannames te kijken in de werksessies over klantreizen. Op een prikkelende en toch ontspannen manier: deelnemers hadden het gevoel echt een bijdrage te leveren en met elkaar verder te denken.”

Essa Reijmers / Adviseur Innovatie & Ontwikkeling

EeStairs

EeStairs

EeStairs wil, als ontwerper en producent van hoogwaardige design trappen, haar dienstverlening die zij biedt aan haar klanten en partners, zoals grote architectenbureaus, in haar online kanalen tot uiting laten komen. Het bedrijf heeft met haar unieke vakmanschap een duidelijk onderscheidend vermogen en krijgt vanuit diverse landen binnen en buiten Europa opdrachten. Op slagvaardige wijze wil zij inspringen op business development kansen of strategische uitdagingen.

Als strategisch partner op gebied van online begeleiden we EeStairs bij het analyseren van die kansen en uitdagingen die er zijn en ondersteunen hen met advies. Ook zorgen we, samen met de marketingmanager, vanuit strategische uitgangspunten voor focus en helpen we bij het maken van keuzes in de (online) kanalen en mediamix.

“De mensen achter Present Media zijn bijzonder waardevol bij de veranderprocessen binnen EeStairs. Soms confronterend, soms bevestigend maar altijd duidelijk.”

Cornelis van Vlastuin / Creative Director EeStairs

i4Sociaal

i4Sociaal

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in het informeren van inwoners over belangrijke voorzieningen en regelingen binnen het sociaal domein. Ze zijn op zoek naar manieren om inwoners sneller en beter te kunnen ondersteunen.

De gemeenten Deventer, Enschede, Groningen, Zwolle, Leeuwarden en Zaanstad zijn een innovatieve samenwerking aangegaan: i4Sociaal. Dat het anders moet, daar zijn deze zes koplopergemeenten het wel over eens. Binnen het programma willen zij de ‘systeem-en leefwereld’ dichter bij elkaar brengen. Dat vraagt om een andere manier van dienstverlening richting inwoners, waarbij een benadering van de denk- en leefwereld van inwoners een vereiste is.

Present Media begeleidt hen in dit proces. Voor elke gemeente is een maatschappelijke opgave (zoals schuldenaanpak, ondersteuning minima en begeleiding jong volwassenen) beet gepakt. Aan de hand van persona’s, klantreizen en service blueprints is exact in beeld gebracht wat er vanuit de klantbehoefte nodig is om inwoners in een kwetsbare positie optimaal te faciliteren en te ondersteunen.

“Present Media heeft voor de i4 gemeenten Zwolle, Groningen, Deventer en Enschede gezorgd voor een versnelling en verdieping van de aanpak binnen i4Sociaal. Dat heeft men op een hele toegankelijke, enthousiaste en open wijze gedaan. En daarin zijn zowel inwoners als uitvoeringsprofessionals uit de verschillende gemeenten meegenomen. Zonder de inzet en drive van Present Media waren we niet in korte tijd zover gekomen!”

Dick Laan / Programmamanager i4Sociaal / Gemeente Enschede

Klantinteractie

Klantinteractie

Gemeenten hebben veel vragen en meldingen af te handelen. Over bijvoorbeeld de bestrijding van de eikenprocessierups, een losliggende stoeptegel of de ontwikkeling van een windmolenpark. Al deze vragen en meldingen komen primair binnen bij het klant contactcentrum van de gemeente. Hoe stroomlijn je dit proces zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk voor zowel de inwoner als de KCC-medewerker? 

In opdracht van Dimpact gingen we samen met gemeenten Rotterdam, Enschede, Old Ambt, Deventer, Velsen en Zwolle op zoek naar antwoorden. In een aantal werksessies hebben we aan de hand van persona’s, klantreizen en service blueprints het ideale plaatje geschetst, consequenties in beeld gebracht en vertaald in een clickable demo. 

“Het zou fijn zijn als alle partners zo prettig en grondig te werk gaan. Ontzettend bedankt voor de samenwerking.”

Peter van Schaick / Adviseur Dienstverlening / Gemeente Rotterdam